A+ | A-

V dalším pokračování rubriky paliativní péče v Domově u fontány se budeme zabývat tím, na co všechno se snažíme orientovat v případě paliativní péče. Rozsah všech činností je obsáhlý, proto se zaměříme zejména na ty nejdůležitější. 

Zjednodušeně řečeno, snažíme se naplnit potřeby klientů v paliativní péči v pěti základních oblastech. Jedná se o potřeby v rámci:

  • stravování,
  • bolesti,
  • aktivit,
  • společenských kontaktů,
  • odpočinku a spánku.

Nyní mi dovolte jednotlivé oblasti více specifikovat.

Oblast stravování

Oblast příjmu stravy a tekutin, stejně tak jako ostatní oblasti, je velmi specifická. Primárním cílem je umožnit klientům přijímat stravu v množství, které jim vyhovuje. To znamená, že se snažíme nenutit klienta v paliativní péči k jídlu, respektujeme jeho individuální potřebu v rámci množství přijaté stravy a tekutin. Druhým cílem je snaha zajistit pro klienta stravu, která mu vyhovuje, na kterou má chuť. Může se jednat o sladká jídla nebo oblíbené pokrmy z dětství, jednoduše vše, co klient dokáže přijmout a co mu udělá radost. V této fázi úzce spolupracujeme s pracovníky kuchyně, kteří dokáží pro klienta připravit stravu na míru, dle jeho potřeb a přání. Dále spolupracujeme s rodinou, od které získáváme cenné informace o tom, co měl klient rád, co mu chutnalo, co ne apod. Rodina se může také připojit a v rámci návštěvy přinést pro klienta oblíbený zákusek nebo jiné pochutiny.

Oblast bolesti

U každého klienta v paliativní péči sledujeme všechny možné projevy bolesti.  V případě, že je bolest zaznamenaná, bez prodlení je kontaktovaná zdravotní sestra, která s doktorem zkonzultuje možnosti jejího odstranění nebo zmírnění.

Oblast aktivit

Poskytování paliativní péče v žádném případě neznamená, že by klient musel upustit od svých oblíbených aktivit. Naopak, snažíme se je co nejvíce přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu a umožnit tak všem klientům v pokračovaní oblíbených činností. Zde je ideální možnost pro zapojení rodiny a přátel klienta, kteří jej mohou vzít na procházku do zahrady, povídat si s ním a podobně.

Oblast společenských kontaktů

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby byl člověk v kontaktu se svým okolím, s lidmi, které zná a na které je zvyklý. Podporujeme rodinu a přátele klienta v pravidelných návštěvách a v případě, že to situace nedovoluje, zapojíme dle přání klienta dobrovolníky. Samozřejmostí je denní kontakt klienta s personálem, který mu věnuje pozornost, a kontakt s ostatními klienty. 

 Oblast odpočinku a spánku

Je důležité, aby bylo klientovi dopřáno odpočinku, protože kvalita spánku do značné míry ovlivňuje to, jak je klient schopen zapojit se do denních aktivit. Proto se snažíme reagovat na případy, kdy dochází k nespavosti a přizpůsobit denní režim klienta jeho potřebám a zvyklostem.

Všechny informace, které o klientovi víme, nám pomáhají k tomu, aby mohla být poskytována individuální péče dle potřeb a zvyklostí klienta.  Vycházíme z komunikace s klientem, jeho rodinou a přáteli. Nelze opomenout ani to, že v rámci nastavování individualizované péče vycházejí pracovníci ze zkušeností, které s klientem mají. Jsou to zejména pracovníci v sociálních službách (tedy pečovatelé) a aktivizační pracovníci, kteří mají denní kontakt s klientem, znají jeho rituály, libosti, nelibosti a podobně. Ačkoli se setkáváme s tvrzením, že individualita se v institucích sociální péče ztrácí, dovolím si trvat na opaku. Je pochopitelné, že vyhovět všem individuálním potřebám všech klientů nelze. Co ale jde, je zaměřit se na ty nejdůležitější, a pro klienta obohacující rituály a potřeby, které mu uleví od bolesti nebo samoty a umožní mu zapojit se do společnosti ostatních klientů, pracovníků a života na svém oddělení. To ve své podstatě reflektuje paliativní přístup a umožňuje hledat individuální řešení péče o klienta.

Mgr. Rastislav Ostríž, DiS., manažer kvality