A+ | A-

Bazální stimulace

Co je „bazální stimulace“? Je-li prostředí handicapovaného člověka málo podnětné, dochází k otupování jeho smyslů. A právě bazální stimulace poskytuje klientům nové stimuly prostřednictvím individuální, efektivní, terapeutické a humánní ošetřovatelské péče. Handicapovaným jsou zprostředkovány vjemy vlastního těla a stimuluje se vnímání vlastního organismu, což jim umožní lépe vnímat okolní svět, navázat s ním kontakt a komunikaci a zlepší funkce jeho organismu. Bazální stimulace zohledňuje životní návyky, zvyky, prožitky a osobnost člověka bez ohledu na míru jeho postižení, tedy jeho aktuální tělesný, mentální a duševní stav.

Také v Domově u fontány jsme koncept bazální stimulace zavedli, protože jednou námi poskytovaných sociálních služeb je i služba domov se zvláštním režimem pro klienty s onemocněním demence, zejména Alzheimerovy. Prvky do péče aplikují vyškolení pracovníci, kteří absolvovali certifikovaný kurz Bazální stimulace. Tento způsob péče však vyžaduje spolupráci celého týmu, tedy všech pracovníků, kteří se na péči podílí (pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, volnočasové pracovnice).

Z konceptu bazální stimulace se nám nejvíce osvědčily rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání vlastního těla, jako je masáž stimulující dýchání (zejména u klientů s poruchami dýchání, spánku nebo u klientů v terminálním stádiu onemocnění). Imobilní klienti si oblíbili polohování pomocí speciálních pomůcek, tzv. perličkových hadů. Ukládáme je do polohy „hnízdo“, která stimuluje vnímání těla prostřednictvím polohovacích pomůcek, které ohraničují tělo klienta. Stimulaci vestibulárního aparátu zařazujeme u všech klientů, kteří mají poruchy hybnosti a jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko.

Velmi oblíbená je i zklidňující somatická stimulace např. formou zklidňujících koupelí, které klientům prospívají. Při aplikaci somatické stimulace používáme různá tělová mléka a oleje, která jsou jim příjemná. Využíváme také doteky a klademe velký důraz na „kvalitu“ doteku. Nečekané a necílené doteky u klientů se změnami v oblasti vnímání v nich vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Proto musíme takovému klientovi dát jasně najevo, kdy u něho začínáme a kdy končíme poskytování úkonů péče a bazální stimulace. Tuto informaci mu můžeme poskytnout pomocí cíleného tzv. iniciačního doteku. Na základě biografické anamnézy zvolíme nejvhodnější místo na klientově těle např. rameno, paži, ruku a pevným, zřetelným dotekem ho vždy informujeme o počátku a ukončení naší přítomnosti či činnosti s jeho tělem. Iniciační dotek také musíme podpořit verbálně (při vstupu do pokoje klienta pozdravit, informovat ho o začátku úkonu apod.).

Zaměstnanci se snaží lépe porozumět klientům prostřednictvím používání pravidel desatera bazální stimulace. Při zavádění konceptu bazální stimulace do praxe jsme na začátku, ale chceme v ní pokračovat a rozvíjet ji. Úsměv klientů a spokojenost jsou pro nás povzbuzením a odměnou.

Desatero bazální stimulace:
  1. Přivítejte se a rozlučte s klientem pokud možno vždy stejnými slovy
  2. Při oslovení se ho vždy dotkněte na stejném místě (iniciální dotek).
  3. Hovořte zřetelně, jasně a ne příliš rychle.
  4. Nezvyšujte hlas, mluvte přirozeným tónem.
  5. Dbejte, aby tón vašeho hlasu, vaše mimika a gestikulace odpovídaly významu vašich slov.
  6. Při rozhovoru s klientem používejte takovou formu komunikace, na kterou byl zvyklý.
  7. Nepoužívejte v řeči zdrobněliny.
  8. Nehovořte s více osobami najednou.
  9. Při komunikaci s klientem se pokuste redukovat rušivý zvuk okolního prostředí.
  10. Umožněte klientovi reagovat na vaše slova.

Čerpáno ze zdrojů:
FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4